วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

การเก็บ physical memory image ด้วย dd และ netcat (#2)

เมื่อคราวก่อนนู้น ผมได้กล่าวถึงการทำ image ของ physical memory โดยใช้ Helix Live CD ไปแล้ว ซึ่งในตอนนั้นใช้วิธีการย้าย image ไปไว้ที่ share ของเครื่องอื่น วิธีการนี้นั้นจะทำให้เครื่่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการตรวจสอบมี connection เพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่ง ดังนั้นผู้ที่ทำการตรวจสอบจะต้องทำการบันทึกผลกระทบนี้ลงไปในรายงานด้วย

การใช้ Helix มีข้อดีคือสะดวก ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งที่ซับซ้อน แต่ข้อเสียคือการใช้งาน Helix นั้นจะทำให้ helix.exe ถูกโหลดเข้าไปในหน่วยความจำด้วย (นอกเหนือจากโปรเซสที่จำเป็นเช่น dd) ซึ่งอาจจะไปทับข้อมูลของโปรเซสที่จบการทำงานไปแล้ว แต่มีความสำคัญก็เป็นได้ (helix.exe เป็น GUI ดังนั้นพื้นที่ในการใช้งานในหน่วยความจำย่อมมีขนาดใหญ่กว่าโปรแกรมแบบ command line ธรรมดา)

ดังนั้นวันนี้ก็เลยจะนำเสนออีกวิธีการหนึ่งในการทำ physical memory image และย้ายไปไว้ในเครื่องอื่นโดยอัตโนมัติโดยใช้ dd และ netcat เพียงแค่สองโปรแกรมเท่านั้น วิธีการนี้ทำให้เราไม่ต้องโหลด helix.exe เข้าสู้หน่วยความจำ และไม่ต้องสร้าง connection สำหรับนำไฟล์ไปไว้ใน share เครื่องอื่น แต่จะสร้าง connection ระหว่าง netcat ของเครื่องที่เราต้องการเก็บ image กับเครื่องปลายทาง

ในขั้นตอนแรก ให้เรารันคำสั่งต่อไปนี้บนเครื่องที่จะย้ายไฟล์ image มาเก็บไว้
nc.exe -l -p 8000 | dd.exe of=image-xpsp2.dd

คำสั่งดังกล่าวเป็นการบอกให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราต้องการย้ายไฟล์มาเปิด port หมายเลข 8000 เพื่อรอรับ connection เมื่อมี connection เข้ามาจะทำการส่งต่อข้อมูลไปยังโปรแกรม dd เพื่อทำการเขียนไฟล์ image-xpsp2.dd ซึ่งเป็นไฟล์ image ที่เราต้องการ

ในขั้นต่อมา ให้เรารันคำสั่้งต่อไปนี้บนเครื่องที่เราต้องการทำ physical memory image

dd.exe if=\\.\PhysicalMemory bs=4096 conv=noerror | nc.exe remote-address 8000

คำสั่งดังกล่าวเป็นการรัน dd เพื่อเก็บ image จากเครื่องที่เราต้องการตรวจสอบ จากนั้น netcat จะทำการส่งต่อข้อมูลไปยังเครื่อง remote-address ที่ port หมายเลข 8000 อีกทีหนึ่ง

หลังจากที่ได้ image มาแล้วก็ลองมาทำการทดสอบว่า lsproc-xpsp2 ที่เขียนขึ้นมาสามารถ parsing เพื่อเรียกดูข้อมูลได้หรือไม่

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

lsproc-xpsp2 ก็ยังสามารถอ่าน image ที่เก็บด้วยวิธีการนี้เช่นกัน :)

ไม่มีความคิดเห็น: